Pravila in pogoji poslovanja – Harmonia.si

Pravila in pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA (veljavni od: 30. 10. 2020)

Kazalo:

1.      OPREDELITEV in DEFINICIJE. 1

2.      VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV in UPORABA PRAVA.. 2

3.      PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE. 2

4.      OMEJITEV ODGOVORNOSTI 2

5.      VARSTVO OSEBNIH PODATKOV.. 4

6.      POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA.. 6

7.      TEHNIČNE ZAHTEVE ZA UPORABO SPLETNEGA PORTALA – PIŠKOTKI 6

8.      STORITVE PORTALA.. 7

9.      PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA PORTALA.. 8

10.         PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA PORTALA.. 8

11.         PRITOŽBE, PRIJAVA IN OBRAVNAVA KRŠITEV.. 8

12.         REŠEVANJE SPOROV.. 8

 1. 1.       OPREDELITEV in DEFINICIJ
  1. splošni pogoji: ti splošni pogoji uporabe spletnega portala.
  1. spletni portal: sistem spletnih strani, dostopen preko spletnih domene harmonia.si. Pojem »spletni portal« pomeni vse spletne strani znotraj domen harmonia.si.
  1. upravljalec: upravljalec spletnega portala, to je družba IT klinika, informatika in svetovanje, d. o. o. (skrajšana firma: IT klinika d. o. o.), Cesta Cirila Tavčarja 8, Jesenice, 4270 Jesenice, davčna št: 40550524, matična številka: 6109942000, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju, Slovenija, pod vložno št. 2012/4625 z osnovnim kapitalom 31.250,00 EUR, transakcijski račun odprt pri Banka Intesa Sanpaolo, d. d. št. SI56 1010 0005 0473 848, ki jo zastopa direktor Klemen Šavli. Družba je zavezanec za plačilo DDV.
  1. uporabnik: vsak obiskovalec spletnega portala.
 • 2.       VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV in UPORABA PRAVA
  • Ti splošni pogoji veljajo za vsak obisk in uporabo spletnega portala. Obisk in uporaba spletnega portala sta dovoljena samo pod pogojem, da se uporabnik strinja s temi splošnimi pogoji. Z vsakokratnim vstopom na spletni portal uporabnik soglaša, da je seznanjen s splošnimi pogoji ter da jih v celoti sprejema. V primeru, da se uporabnik s splošnimi pogoji ne strinja, uporaba spletnega portala ni dovoljena in ga mora uporabnik zapustiti.
 • Splošne pogoje izdaja upravljalec spletnega portala in se lahko kadarkoli brez vnaprejšnjega obvestila spremenijo. Vsaka uporaba spletnega portala je predmet v tistem trenutku veljavnih splošnih pogojev. Za seznanjenost z vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji je odgovoren uporabnik.
 • Upravljalec portala je ustanovljen in posluje skladno s pravom Republike Slovenije. Spletni portal deluje po pravu Republike Slovenije.
 • 3.       PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
  • Vsebina spletnega portala je v celoti v lasti upravljalca IT klinika d. o. o. Imetnik vseh materialnih upravičenj avtorske pravice na vsebinah spletnega portala, vključno s temi splošnimi pogoji, je upravljalec in si jih v celoti pridržuje © IT klinika d. o. o. Upravljalec je prav tako imetnik oz. upravičeni uporabnik vseh znamk, ki se pojavljajo na spletnem portalu. Uporaba informacij s spletnega portala, varovanih z omenjeno avtorsko pravico in pravicami industrijske lastnine upravljalca spletnega portala, je dovoljena le za lastne potrebe in pod pogojem, da so te reproducirane vsebinsko dosledno in v enakem kontekstu ter da je naveden kot vir spletni portal harmonia.si in kot nosilec avtorske pravice IT klinika, d. o. o. Uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem portalu in v lasti upravljalca ter varovane z avtorsko pravico ali pravicami industrijske lastnine, v druge namene kot za lastne potrebe, je dovoljena samo na podlagi predhodnega pisnega soglasja upravljalca. Preoblikovanje informacij ali uporaba v drugem kontekstu je tudi v tem primeru dopustna samo pod pogojem, da je to izrecno navedeno in da so citirani deli jasno označeni.
 • Če je na spletni portal harmonia.si narejena povezava s tretjih strani, mora biti spletna stran spletnega portala edini element v oknu brskalnika – prikaz spletne strani portala znotraj okvira druge spletne strani je prepovedana. Upravljalec si pridržuje pravico, da takšno povezovanje s tretjih strani po lastni diskreciji prepove.
 • 4.       OMEJITEV ODGOVORNOSTI
  • Vsebina, funkcionalnost in storitve, ki jih spletni portal ponuja, so »takšne, kot so«. Informacije, objavljene na spletnem portalu, so informativne narave. Upravljalec portala si bo prizadeval zagotavljati točnost, popolnost in ažurnost informacij, objavljenih na spletnem portalu, vendar za to ne jamči.
 • Uporabnik spletni portal uporablja na lastno odgovornost. Sam je dolžan zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme in svojega informacijskega sistema, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do spletnega portala (zaščita pred vdori, zaščita pred virusi itd.). Uporabnik je prav tako sam odgovoren za varovanje svojih podatkov in drugih podatkov, ki jih prenaša preko svetovnega spleta. Upravljalec zaščite pred vdori v informacijski sistem uporabnika, dostopom nepooblaščenih oseb do uporabnikovih podatkov ter zlorabami informacijske opreme, informacijskega sistema ter podatkov iz tega odstavka ne zagotavlja, razen v obsegu, kot ga določajo ostala določila teh splošnih pogojev (npr. varstvo osebnih podatkov – točka 5).
 • doda ali odstrani vsebino spletnega portala in/ali nabor storitev, ki jih spletni portal ponuja, kar vključuje spremembo funkcionalnosti strani in/ali uporabniške izkušnje. Uporabnik v primeru iz tega odstavka nima pravice do nadomestila, kompenzacije na drugačni podlagi ali odškodnine.
 • Kadar povezave na spletnem portalu vodijo do spletnih strani izven domene https://harmonia.si, te strani niso pod nadzorom, upravljanjem ali v zvezi z upravljalcem spletnega portala in slednji nima nobenega vpliva na njihovo vsebino. Upravljalec zato ne jamči za vsebino in varnost teh spletnih strani, prav tako pa ne prevzema odgovornosti za varstvo in zaščito podatkov na teh spletnih straneh.
 • Vsi oglasi na spletnem portalu predstavljajo vabilo za stavljenje ponudb. Upravljalec spletnega portala si pridržuje pravico, da posamezne ali vse ponudbe odkloni oz. se nanje ne odzove.
 • 4.3.), vključujoč nemožnost uporabe predhodno dostopnih vsebin, storitev  ali funkcij. Izključitev odgovornosti velja tudi v primeru nemožnosti uporabe spletnega portala ali njegove nedostopnosti ne glede na razlog ter izgube podatkov o uporabniku.
  • Upravljalec in izvajalec storitve uporabniku odgovarjata izključno v mejah, ki jih določajo ti splošni pogoji. Kakršnakoli drugačna odgovornost ali odgovornost na drugem temelju, kot je določena v teh splošnih pogojih, je izključena, razen, če ne izhaja drugače iz prisilnih predpisov. Uporabnik nima pravice do povrnitve škode, ki bi jo utrpel zaradi uveljavljanja zahtevkov nasproti upravljalcu oz. izvajalcu storitve. Omejitve odgovornosti ne veljajo v primeru hude malomarnosti ali naklepa upravljalca oz. in izvajalca storitve.
 • Upravljalec osebnih podatkov v smislu Zakona o varstvu osebnih podatkov je upravljalec spletnega portala, kot je opredeljen v točki 1.3. Upravljalec zbira vse osebne podatke izključno na podlagi prostovoljne osebne privolitve. Upravljalec o obiskovalcih spletnega portala, ki ne oddajo povpraševanja, ne zbira nobenih osebnih podatkov.
Zap. št. Podatek Namen obdelave
1 Ime in priimek (samo pri oddaji povpraševanja za poslovno sodelovanje) Identifikacija uporabnika.Omogočanje uporabnikom uporabo storitev in funkcionalnosti spletnega portala, to je vzpostavitev poslovnega stika z upravljalcem spletnega portala.Nekomercialna komunikacija upravljalca z uporabnikom – potencialnim poslovnim partnerjem.Izvajanje statističnih, marketinških in drugih analiz ter spremljanje uporabe storitev in funkcionalnosti spletnega portala.
2 Telefonska številka
3 Elektronski naslov Identifikacija uporabnika.Omogočanje uporabnikom uporabo storitev in funkcionalnosti spletnega portala, to je vzpostavitev poslovnega stika z upravljalcem spletnega portala.Nekomercialna komunikacija upravljalca z uporabnikom – potencialnim poslovnim partnerjem.Izvajanje statističnih, marketinških in drugih analiz ter spremljanje uporabe storitev in funkcionalnosti spletnega portala.–     Obveščanje o novostih na spletnem portalu, njegovih funkcijah in storitvah ter drugo nekomercialno obveščanje (kadar gre za osebni podatek, bo slednji uporabljen za ta namen zgolj na podlagi izrecnega prostovoljnega soglasja uporabnika).[MR3] [MR4] 
 • Z oddajo povpraševanja se uporabnik strinja, da lahko upravljalec spletnega portala njegove osebne podatke, zlasti sporočeni elektronski poštni naslov, uporablja za namene iz te točke 5.3. Za tiste namene uporabe pri posameznih vrstah osebnih podatkov, kjer je to izrecno označeno (zlasti nekomerialno obveščanje in oglaševanje), bo upravljalec spletnega portala sporočene osebne podatke uporabnikov uporabljal le pod pogojem, da je uporabnik to izrecno posebej dovolil. Če je uporabnik za tovrstno uporabo osebnih podatkov dal dovoljenje, se slednje nanaša tako na osebno komuniciranje kot na komuniciranje brez posredovanja človeka (avtomatično generirana sporočila).
 • Upravljalec bo osebne podatke uporabnikov, ki jih ti posredujejo upravljalcu preko spletnega portala, hranil največ eno leto[MR5] , razen v primeru, da pride do poslovnega sodelovanja upravljalca in uporabnika. Po preteku v tem odstavku določenega časa hrambe bo upravljalec podatke izbrisal ali anonimiziral, tako da posameznih podatkov ali njihove kombinacije ni mogoče več povezati z določenim uporabnikom.
 • 5.9. – v primeru suma kaznivega dejanja ali neupravičene uporabe osebnih podatkov tretjih oseb bo upravljalec podatke hranil, dokler bo to potrebno zaradi teka uradnih postopkov. Zahtevek za uveljavljanje pravic iz te točke je potrebno posredovati upravljalcu po elektronski pošti na naslov info@harmonia.si. Zahtevane informacije bo upravljalec posredoval izključno v elektronski obliki. Upravljalec ni dolžan ugoditi zahtevi za vpogled, prepis ali kopiranje osebnih podatkov, če je ta podana manj kot tri mesece po zadnji zahtevi, ki ji je upravljalec ugodil, pa za ponovno zahtevo v tako kratkem roku ni razumnih razlogov. Upravljalec lahko od uporabnika zahteva dokaz istovetnosti in v primeru, da ta primernega dokaza ne predloži, njegovo prošnjo zavrne.
 • tem tretjim osebam omogočil samo pod pogojem, da se bodo zavezale k takšni ravni zaščite osebnih podatkov, kot so opredeljene v tem poglavju.
 • predpisov. V primeru, da upravljalec ugotovi, da iz ravnanja uporabnika portala izhaja sum kaznivega dejanja ali neupravičene uporabe osebnih podatkov tretjih oseb, bo upravljalec takšen sum naznanil pristojnim organom.
 • 6.       POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA
  • portal in storitve, ki jih ponuja, so namenjeni izključno fizičnim osebam, starejšim od 15 let in pravnim osebam. Fizičnim osebam, mlajšim od 15 let, uporaba portala ni dovoljena.
 • Z oddajo povpraševanja preko na spletnem portalu dostopnega obrazca uporabnik izjavlja, da: a) je fizična oseba, starejša od 15 let ali pravna oseba, b) da je seznanjen s splošnimi pogoji, jih v celoti sprejema in se jih zaveže spoštovati, c) da so sporočeni podatki točni in pravilni. Oddaja povpraševanja v primeru kakršnihkoli zadržkov ali nestrinjanja s splošnimi pogoji ni dovoljena in jo je uporabnik dolžan prekiniti.
 • V primeru, da upravljalec portala ugotovi, da je uporabnik sporočil netočne ali nepravilne podatke ter v primeru kršitev drugih določil teh splošnih pogojev, je upravičen ukrepati na način, določen v točki 15.3.
 • 6.4.        Prepovedana je uporaba spletnega portala ali podatkov, ki jih vsebuje, za pošiljanje verižnih pisem ali vsiljene pošte (t. i. »spam« pošte).
 • 7.       TEHNIČNE ZAHTEVE ZA UPORABO SPLETNEGA PORTALA – PIŠKOTKI
  • Uporaba spletnega portala je mogoča samo pod pogojem, da se uporabnik strinja z uporabo v tem členu naštetih tehnologij in orodij oz. postopkov.
 • Ob prvem obisku spletnega portala bo na računalnik oz. drugo elektronsko napravo, s katere uporabnik dostopa do spletnega portala, pod pogojem, da nastavitve spletnega brskalnika to omogočajo, nameščen piškotek (t. i. cookie). Ob ponovnem obisku spletnega portala bo spletni strežnik spletnega portala samodejno dostopal do vsebine piškotka, shranjenega na elektronski napravi uporabnika. Piškotki ne omogočajo zbiranja osebnih podatkov o uporabniku elektronske naprave, na kateri so shranjeni, prav tako pa ne morejo biti uporabljeni za zagon programov in drugih zagonskih datotek ali prenos virusov, trojanskih konjev ali druge škodljive ali neželene programske kode v elektronsko napravo uporabnika.
 • Piškotki iz prejšnjega člena 7.3. so namenjeni bodisi izboljšanju delovanja spletnega portala ali pa so za delovanje portala nujni – tip posameznega piškotka je opredeljen v tabeli uporabljenih piškotkov (člen 7.8.).
 • Spletni portal uporablja lastne piškotke in piškotke tretjih oseb. Lastni piškotki so tisti, ki pripadajo oz. jih namešča upravljalec spletnega portala in jih shranjuje na lastni opremi. Piškotki tretjih so piškotki, ki jih v spletni brskalnik uporabnika namestijo upravljalci tretjih spletnih strani, ki je ne obvladuje podjetje upravljalec spletnega portala. Tip posameznega piškotka glede na to delitev je opredeljen v tabeli uporabljenih piškotkov (člen 7.8.)
 • Čas hrambe piškotkov je odvisen od tega, ali gre za t. i. »sejne« piškotke ali t. i. »trajne« piškotke. »Sejni« piškotki ostanejo shranjeni do zaključka posamezne spletne seje. »Trajni« piškotki ostanejo shranjeni do njenega izteka oz. do takrat, ko pride do njihovega izbrisa. Tip posameznega piškotka glede na to delitev je opredeljen v tabeli uporabljenih piškotkov (člen 7.8.)
 • V spletnem brskalniku je mogoče omogočiti, onemogočiti in izbrisati vse shranjene piškotke. Uporaba navedenih funkcionalnosti je opisana v navodilih za uporabo spletnega brskalnika, ki ga uporablja posamezen uporabnik. V primeru, da uporabnik izklopi oz. onemogoči uporabo piškotkov, spletni portal www.harmonia.si morda ne bo deloval pravilno. Več informacij je dostopnih na spletnem naslovu www.allaboutcookies.org.
IME PIŠKOTKA POTREBNOST LASTNI/TUJI ČAS HRAMBE NAMEN UPORABE
PH_HPXY_CHECK nujno potreben lastni do zaprtja seje Piškotek uporablja varnostni sistem za preprečevanje brute foce napadov in ne omogoča identifikacije posameznega uporabnika.
_hjIncludedInSample za izboljšanje delovanja Hotjar do zaprtja seje HotJar piškotek. Nastavi sejo, da piškotek ve, ali je ta obiskovalec že vključen v vzorec, ki se uporablja za analizo strani.
_hjid za izboljšanje delovanja Hotjar 3 mesece Nastavi edinstven ID za sejo. To spletnemu mestu omogoča pridobivanje podatkov o obnašanju obiskovalcev za statistične namene.
_hjAbsoluteSessionInProgress za izboljšanje delovanja Hotjar 30 min Uporablja se za razlikovanje različnih uporabnikov.
_gid za izboljšanje delovanja Google Analytics 1 dan Nastavi unikaten ID uporabniku, ki je potreben za pridobivanje nadaljnjih statističnih podatkov o uporabi spletnega mesta s strani uporabnika.
_gat za izboljšanje delovanja Google Analytics 1 dan Storitev Google Analytics ga uporablja za preverjanje uporabe API-ja (vmesnika za programiranje aplikacij).
_ga za izboljšanje delovanja Google Analytics 3 mesece Nastavi unikaten ID uporabniku, ki je potreben za pridobivanje nadaljnjih statističnih podatkov o uporabi spletnega mesta s strani uporabnika.
_fbp za izboljšanje delovanja Facebook 3 mesece Facebook ga uporablja za omogočanje različnih oglaševalskih produktov, kot na primer licitacije oglaševalskega prostora.
__zlcmid nujno potreben Zendesk 3 mesece Piškotek za potrebe funkcionalnosti pogovora v živo.
 • 8.       STORITVE PORTALA
  • Spletni portal omogoča naslednji glavni storitvi:
  • posredovanju povpraševanj po storitvah upravljalca spletnega portala,
  • posredovanju ponudb za poslovno sodelovanje z upravljalcem spletnega portala,
  • pregledovanje objavljenih člankov s področja poslovne dejavnosti upravljalca.
 • 9.       PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA PORTALA
  • Upravljalec portala poleg pravic in obveznosti, določenih v teh splošnih pogojih:
  • Zagotavlja, da bo storitve in funkcionalnosti portala skušal zagotavljati na najvišji možni ravni.
  • Zagotavlja, da si bo prizadeval odpravljati napake v delovanju spletnega portala ali storitev, ki jih spletni portal ponuja, v najkrajšem možnem času.
  • Zagotavlja, da si bo prizadeval uuporabnike čim bolj ažurno obveščati o načrtovanih ali nenačrtovanih začasnih ali trajnih izpadih v delovanju spletnega portala ali funkcionalnosti ter storitev, ki jih portal omogoča, ter razlogih za takšne izpade.
  • Si pridržuje pravico,  da upravljanje spletnega portala prenese na drugo osebo. Zavezuje se, da bo uporabnike o nameravanem prenosu pravočasno obvestil.
 1. 10.   PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA PORTALA
  1. Uporabnik portala je poleg drugih pravic in obveznosti, določenih v teh splošnih pogojih:
  1. Dolžan uporabljati spletni portal ter storitve, ki jih omogoča, v skladu z njihovim namenom, predpisi, temi splošnimi pogoji ter navodili upravljalca.
  1. Dolžan uporabljati spletni portal in  storitve, ki jih omogoča, izključno na takšen način, da s tem upravljalcu, drugim uporabnikom ali tretjim osebam ne povzroča škode.
  1. Dolžan upravljalca portala obvestiti o izpadu v delovanju portala, njegovih funkcionalnosti ali storitev, po elektronski pošti na naslov info@harmonia.si.  
  1. Odgovoren za vse posledice, ki bi izhajale iz kršitve predpisov ali teh splošnih pogojev.
 1. 11.   PRITOŽBE, PRIJAVA IN OBRAVNAVA KRŠITEV
  1. 3), varstva osebnih podatkov (točka 5), pogojev uporabe spletnega portala (točka 6), obveznosti uporabnikov portala (točka 10), kadar gre za zlorabo njegovih osebnih podatkov, je dolžan to sporočiti upravljalcu spletnega portala na elektronski naslov info@harmonia.si.
 1. Postopek obravnave pritožb oz. obvestil o kršitvah je zaupen. Upravljalec portala se zavezuje varovati podatke o identiteti pritožnika ter podatke, na podlagi katerih je identiteto mogoče razkriti, pred dostopom tretjih oseb, razen, če uporabnik oz. tretja oseba, ki je poslala obvestilo o kršitvi oz. pritožbo, izrecno ne dovoli drugače. Dolžnost varovanja podatkov skladno s točko 5.9. ne velja v primeru, da dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov.
 1. V primeru, da ima katerokoli ravnanje uporabnika iz tega člena znake kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, bo upravljalec portala takšno ravnanje naznanil pristojnim državnim organom.
 1. 12.   REŠEVANJE SPOROV
  1. Vsak uporabnik se z vprašanji, pripombami in pritožbami, drugimi ugovori, zahtevki in izjavami. ki se nanašajo na delovanje portala, storitve iz točke 8. ali uporabo teh splošnih pogojev, lahko obrne na elektronski naslov info@harmonia.si. Na isti naslov je uporabnik dolžan pred sprožitvijo postopkov pred upravnimi ali sodnimi organi zaradi zaščite svojih interesov nasloviti tudi svoje pritožbe in zahtevke.
 1. V primeru sporov med upravljalcem portala in uporabnikom oz. izvajalcem storitve in uporabnikom jih bosta slednja skušala reševati po mirni poti. V kolikor to ne bo mogoče, bo spore iz razmerja med upravljalcem portala in uporabnikom reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Slovenija.


Naročite masaže v podjetje